අළු කෙසෙල් ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අළු කෙසෙල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • බී ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැන්ඳක්
 • සීනි තේ හැන්ඳක්
 • තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 03 ක්
 • සිහින්ව ලියාගත් ඉඟුරු, සුදු ලූණූ තේ හැන්ඳක්
 • ලුණු
 • තෙල්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

සුදු ලූණු ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සුදු ලූණු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බී ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 10 ක්
 • විනාකිරි මේස හැන්ඳක්
 • බටර් ග්‍රෑම් 25 ක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • අඹරාගත් ඉඟුරු, සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
 • වතුර කෝප්ප භාගයක්
 • ලුණු
 • ගම්මිරිස්
 • තෙල්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මෑ කරල් ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මෑ කරල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • බී ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • විනාකිරි මේස හැදි 02 ක්
 • ලුණු
 • ගම්මිරිස්
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • මෑ කරල් තරමක් ලොකු කෑලි වලට කඩා ගැඹුරු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

හතු ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හතු
 • කෑලි මිරිස්
 • වියළි හාල්මැස්සන්
 • කපා පොඩි කරගත් බිලිං ස්වල්පයක්
 • කරපිංචා
 • අමු මිරිස්
 • තෙල් ස්වල්පයක්
 • ලුණු
 • බී ලූණු ගෙඩියක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • හතු සෝදා කපා දිය මිරිකා ගන්න.භාජනයක් ලිප තබා තෙල් ස්වල්පයක් දමා කපා ගත් බී
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මාළු ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තලපත් හෝ කෑලි කැපිය මාළු වර්ගයකින් කිලෝ 01 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අඹරා ගත් අමු ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • අඹරා ගත් සුදු ලූණු බික් 04 ක්
 • සීනි තේ හැඳි 02 ක්
 • සෝයා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!