ඉස්සන් ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ලොකු ඉස්සෝ ග්‍රෑම් 250 ක්
  • පොඩි බී ලූණු ගෙඩියක්
  • මාළු මිරිස් කරල් 02 ක්
  • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
  • රතු ලූණු ගෙඩි 25 ක්
  • තලා ගත් ඉඟුරු තේහැඳි කාලක්
  • තලාගත් සුදු ලූණු තේ හැඳි භාගයක්
  • ලීක්ස් ග්‍රෑම්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!