පැෂන් ලෙලි දෝසි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පැෂන් ගෙඩි 03 ක පමණ ලෙලි
 • සීනි ග්‍රෑම් 125 ක්
 • කලරින් බිංදුවක්
 • එනසාල් කරලක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • පැෂන් ලෙලි සෝදා වණ්ඩුවේ තම්බා ගන්න.සීනි ලිපතබා තලාගත් එනසාල්, කලරින් එකතු කරන්න.කුඩාවට කපාගත් පැෂන් ලෙලි දමා කවලම් කරමින් උකු
Read the rest

Wed, 19 Feb 2020

රුලං අළුවා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • රුලං ග්‍රෑම් 250 යි
 • ගා ගත් පොල් ග්‍රෑම් 250
 • සීනී කිලෝ 1යි
 • වතුර කෝප්ප 1යි
 • තලාගත් කරදමුංගු ඇට කීපයක්
 • රෝස වතුර හෝ රෝස එසෙන්ස් බිංදු කීපයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • සීනි හා වතුර සාස්පානකට දමා උතුරුවන්න.හොඳින් උතුරවන විටදී
Read the rest

Tue, 18 Feb 2020

ඇඹරැල්ලා දෝසි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පොතු හැර කුඩා කැබලි කපා ගත් ඇඹරැල්ලා ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අඹරා ගත් ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • සීනි 250 ක්
 • ආප්ප සෝඩා තේ හැදි කාලක්
 • වතුර කෝප්පයක්
 • එනසාල් ඇට දෙකක්
 • කරාබුනැටි දෙක තුනක්
 • පදමට ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

 • කැබලි කපාගත්
Read the rest

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!