අඹ පුඩිම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

කස්ටඩ් එක සඳහා –

 • කල්කිරි අඬු කෝප්ප 02 ක්
 • සීනි ග්‍රෑම් 125 ක්
 • වැනිලා තේ හැඳි භාගයක්
 • ජෙලටින් මේස හැන්ඳක්
 • උණු වතුර අඬු කෝප්ප භාගයක්

අඹ මිශ්‍රණය සඳහා –

 • ඉදුණු අඹ ගෙඩි 02 ක්
 • වතුර අඬු කෝප්ප
Read the rest

Wed, 12 Aug 2020

අඹ පුඩිම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඇට හා පොතු ඉවත් කරගත් ඉදුණු අඹ කැබලි ග්‍රෑම් 500 ක්
 • කිරි මිලි ලීටර් 200 ක්
 • සීනි ග්‍රෑම් 150 ක්
 • ජෙලටින් ග්‍රෑම් 30 ක්
 • අයිස් කැට
 • උණු වතුර මිලි ලීටර් 200 ක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ජෙලටින්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

වටලප්පන්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කිතුල් හකුරු ග්‍රෑම් 350 ක්
 • උකු පොල්කිරි කෝප්ප 02 ක්
 • බිත්තර 08 ක්
 • සාදික්කා හා කරදමුංගු කුඩු තේ හැඳි බැගින්
 • කජු මද කීපයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • හකුරු හොඳින් ගා ගන්න.බිත්තර ගසාගෙන කජු මද හැර ඉතිරි සියළුම
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

සව් පුඩිං

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සව් මේස හැඳි 04 ක්
 • සීනි මේස හැඳි 08ක්
 • කිරි පයින්ට් 01 ක්
 • සුල්තානා ග්‍රෑම් 100 ක්
 • බිත්තර 04 ක්
 • කරදමුංගු කරල් 03 ක්
 • සාදික්කා ටිකක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • බිත්තර කබා කහ මද, සුදු මද වෙන්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

රට ඉඳි පුඩිම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඇට ඉවත් කළ රට ඉඳි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • සීනි ග්‍රෑම් 125 ක්
 • පිටි ග්‍රෑම් 125 ක්
 • කිරි කෝප්ප භාගයක්
 • බිත්තර 03 ක්
 • සාදික්කා කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • බේකින් පවුඩර් ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • රට ඉඳි සිහින්ව
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!