දුන්තෙල් බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සම්බා හෝ බාස්මතී හාල් කිලෝවක්
 • මාගරින් හෝ බටර් මේස හැඳි 03 ක්
 • පෙති කපාගත් ලොකු ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • කරදමුංගු 06 ක්
 • කරාබුනැටි 03 ක්
 • කුරුඳු කැබැල්ලක්
 • සීනි තේ හැන්ඳක්
 • ලුණු කුඩු තේ හැඳි 02 ක්
 • කහ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

සුල්තානා බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හාල් කිලෝවක්
 • සුල්තානා ග්‍රෑම් 300 ක්
 • සිහින්ව කැපූ සුදුලූණු තේ හැඳි 02 ක් හා වියළි මිරිස් කරල් 03 ක්
 • ඉඟුරු ස්වල්පයක්
 • තම්බා ගත් බිත්තර 02 ක්
 • මාගරින් මේස හැඳි 03 ක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • අවශ්‍ය පමණ ලුණු
 • සුප්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

බුරියානි බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සම්බා හාල් ග්‍රෑම් 500 ක්
 • කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 200 ක්
 • මිරිස් කුඩු ග්‍රෑම් 25 ක්
 • ලූණු ග්‍රෑම් 150 ක්
 • සූදුරු හා කොත්තමල්ලි කුඩු ග්‍රෑම් 25 බැගින්
 • ගිතෙල් මේස හැඳි 06 ක්
 • කහ කුඩු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ඉස්සන් මිශ්‍ර බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සම්බා කිලෝ 1 ක්
 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 400 ක්
 • කජු මද 50 ක්
 • සුල්තානා 50 ක්
 • තැම්බූ ග්‍රීන්පීස් ඇට 100 ක්
 • සුදුලූණු ගෙඩියක්
 • පොල්කිරි කෝප්පයක්
 • මාගරින් හෝ එළවළු තෙල්
 • කහ
 • දිය ලුණු
 • කරාබුනැටි
 • කරදමුංගු
 • එනසාල්
 • ඉඟුරු
 • රම්පෙ

 … Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කහ බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සම්බා කිලෝ 1ක්
 • දුන්තෙල් හෝ මාගරින් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • කරදමුංගු හා කරාබුනැටි 08 හෝ 10 ක්
 • කුරුඳු පොතු කැබලි 02 ක්
 • රම්පෙ
 • සේර කෑල්ලක්
 • සිහින්ව ලියාගත් ලූණු ග්‍රෑම් 200 ක්
 • ගම්මිරිස් ඇට 10 ක්
 • සූදුරු තේ හැන්ඳක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!