පරා මාළු පොල්කිරි ඇඹුල් තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පොඩි පරා මාළු
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • අමු මිරිස්
 • තක්කාලි
 • රතු ලූණු
 • විනාකිරි හෝ දෙහි
 • මිටි කිරි
 • කහ
 • පොඩියට කැපූ බී ලූණු
 • ඉඟුරු
 • සුදු ලූණු
 • උළුහාල් ටිකක්
 • කුරුඳු පොතු
 • රම්පෙ හා කරපිචා
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • පරා මාළු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ඉස්සො ස්වීට් ඇන්ඩ් සවර්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 200 ක්
 • ලොකු බී ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • තක්කාලි ගෙඩි 02 ක්
 • අන්නාසි ගෙඩි භාගයක්
 • ඉඟුරු ස්වල්පයක්
 • එළවළු තෙල්
 • විනාකිරි
 • කහ කුඩු
 • කරපිංචා
 • ලුණු
 • මිරිස් කුඩු
 • කෝන් පිටි
 • පාස්ලි
 • සීනි
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ඉස්සන් තෙල් දැමීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සන් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • දෙකට පැලූ අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • සිහින්ව ලියූ අමු ඉඟරු තේ හැඳි කාලක්
 • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳු පොතු ස්වල්පයක්
 • තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • සිහින්ව දිග අතට කැපූ තක්කාලි ග්‍රෑම්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

හාල්මැස්සන් අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 125 ක්
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • මිරිස් කුඩු මේස හැන්ඳක්
 • වම්බටු ග්‍රෑම් 125 ක්
 • විනාකිරි අඬු කෝප්ප භාගයක්
 • අබ මේස හැඳි භාගයක්
 • සීනි මේස හැඳි භාගයක්
 • කහ හා ලුණු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

වැව් මාළු මෝජු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වැව් මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 05 ක්
 • පොඩි බී ලූණු ගෙඩියක්
 • අමු ඉඟුරු, මුරුංගා පොතු හා කුරුඳු ස්වල්පයක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • විනාකිරි
 • පොල්තෙල්
 • ගම්මිරිස්
 • රස අනුව ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • වැව් මාළු වල හම
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!