මාළු ඇඹුල් තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කෙළවල්ලන් මාළු ග්‍රෑම් 500 ක්
 • ගොරකා ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැන්ඳක්
 • කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්
 • අමු මිරිස් කරල් හතරක්
 • ලුණු කුඩු අවශ්‍ය පමණ
 • කරපිංචා
 • වතුර කෝප්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • මාළු වල හම හා කටු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

තෝර මාළු ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තෝර මළු ග්‍රෑම් 500 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 05 ක්
 • තම්බා ගත් අල ගෙඩියක්
 • බී ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • පොල් කිරි කෝප්ප 02 ක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • අබ ස්වල්පයක්
 • විනාකිරි හා ලුණු අවශ්‍ය පමණ
 • සුදු ලූණු බික්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

දැල්ලෝ ඇඹුල් තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • දැල්ලෝ ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
 • ගොරකා ග්‍රෑම් 30 ක්
 • කුරුඳු කැබැල්ලක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • ඉඟුරු අවශ්‍ය පමණ

 

සාදන ක්‍රමය –… Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මාළු ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තලපත් හෝ කෑලි කැපිය මාළු වර්ගයකින් කිලෝ 01 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අඹරා ගත් අමු ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • අඹරා ගත් සුදු ලූණු බික් 04 ක්
 • සීනි තේ හැඳි 02 ක්
 • සෝයා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අමු හාල්මැස්සන් ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අමු හාල්මැස්සෝ ග්‍රෑම් 500 යි
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • සුදුලූණූ බික් 02 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • අබ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • ඉඟුරු පෙත්තක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • තෙල් ටිකක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!