ඉස්සන් කරිය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සන් රාත්තලක්
 • මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • බී ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • පාන්පිටි මේස හැන්ඳක්
 • මාගරින් ග්‍රෑම් 25 ක්
 • තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 02 ක්
 • වතුර කෝප්ප 02 ක්
 • විනාකිරි කෝප්ප භාගයක්
 • කහ, ලුණු ස්වල්පයක්
 • කරපිංචා
 • රම්පෙ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

තෝර මාළු පොල්කිරි තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තෝර මාළු ග්‍රෑම් 400 ක්
 • පොඩි බීලූණූ ගෙඩි 02 ක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 100 ක්
 • සුදු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ඉඟුරු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 75 ක්
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 75 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු ග්‍රෑම් 25
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

ඉස්සො මසාලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 500 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 150 ක්
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 75 ක්
 • ඉඟුරු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • සුදු ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කරපිංචා කොළ ග්‍රෑම් 25 ක්
 • කැබලි කරගත් ගම්මිරිස් ග්‍රෑම් 35 ක්
 • කොත්තමල්ලි කොළ ග්‍රෑම්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

බැද පිසූ මාළු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බැදපු මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක්
 • අඹරාගත් ගොරකා මේස හැඳි භාගයක්
 • අඹරා ගත් සුදු ලූණු හා ඉඟුරු තේ හැඳි භාගය බැගින්
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • සිහින්ව කැපූ කරපිංචා
 • තෙල් මේස හැඳි 02 ක්
 • කරදමුංගු හා කරාබුනැටි
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මාළු මිරිසට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මාළු ග්‍රෑම් 500 ක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • ගම්මිරිස් ටිකක්
 • සුදු ලූණු
 • අමු ඉඟුරු
 • බැදගත් උලුහාල්
 • මිරිස් කුඩු
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • මාළු කෑලි වලට කපා දිය ලුණු සමඟ බඳුනකට සුදු ලූණු, අමු ඉඟුරු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!