මාළු විනිගර් තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පරා මාළු ග්‍රෑම් 400 ක්
 • නොකැපූ රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • සිහින්ව කැපූ සුදු ලූණු තේහැඳි භාගයක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • පොඩියට කැපූ ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • ගම්මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳුපොතු ස්වල්පයක්
 • විනාකිරි මේස හැඳි
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

පුළුස්සා ගත් මාළු සලාද

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සාලයෝ ග්‍රෑම් 500 ක්
 • ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්
 • ලූණු ග්‍රෑම් 150 ක්
 • අමුමිරිස් කරල් 03 ක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 03 ක්
 • සලාද කොළ ග්‍රෑම් 100 ක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • මාළු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මාළු මෝජු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තලපත් මාළු ග්‍රෑම් 200 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක් (තීරු ලෙස කපා ගන්න.)
 • මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 50 ක් ( කුට්ටි ලෙස කපා ගන්න.)
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 50 ක් (තීරු ලෙස කපා ගන්න.)
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

සාලයන් බේක් කිරීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සාලයෝ ග්‍රෑම් 250 ක්
 • සියඹලා ඉස්ම මේස හැන්ඳක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • අඹරාගත් ඉඟුරු පෙත්තක්
 • අඹරාගත් සුදු ලූණු බිකක්
 • තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • තක්කාලි සෝස් මේස හැන්ඳක්
 • සීනි තේ හැන්ඳක්
 • ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

 • සාලයන් සුද්ද කර හොඳින්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අමු හාල්මැස්සන් මිරිසට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අමු හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • අමු තුනපහ මේස හැන්ඳක්
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ගම්මිරිස් කුඩු ‍මේස හැඳි භාගයක්
 • මිරිස් කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
 • තලාගත් ගොරකා කැබලි 02
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!