මාළු බිස්ටේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පෙති කපාගත් මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • දෙහි ගෙඩි භාගයක යුෂ
 • පොඩි බී ලූණු ගෙඩියක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • සුදු ලූණු බිකක්
 • අමු මිරිස් කරල් 04 ක්
 • අමු ඉඟුරු පෙත්තක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • බාගෙට කොටා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

පාන්කුඩු තවරා බැදගත් සාලයෝ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සාලයෝ ග්‍රෑම් 500 ක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • විනාකිරි මේස හැඳි 02 ක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • ලුණු
 • පිටි බැටරයක්
 • පාන්කුඩු
 • සෝස්

සාදන ක්‍රමය –

 • සාලයෝ හොඳින් සෝදා මිරිස් කුඩු, ලුණු, විනාකිරි, ගම්මිරිස් කුඩු, කහ සමඟ සෝස් දමා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කුම්බලාවන් මිරිසට තෙම්පරාදුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කුම්බලා මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • මිරිස් කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
 • කුරුඳුපොතු කැබැල්ලක්
 • සුදුලූණු හා අමු ඉඟුරු ස්වල්පයක්
 • අබ ඇට ස්වල්පයක්
 • ලුණු
 • ගොරකා

සාදන ක්‍රමය –

 • කුම්බලාවන් සෝදා කැබලි කපා පහේ වර්ග සියල්ල
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මාළු ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මාළු කැබලි ග්‍රෑම් 200 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • පොඩි ඉඟුරු පෙත්තක්
 • පොඩි බී ලූණු ගෙඩියක්
 • මාළු මිරිස් කරලක්
 • විනාකිරි ස්වල්පයක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • කරපිංචා
 • තෙල් ස්වල්පයක්
 • මිටි කිරි ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • සෝදා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!