පතෝල මැල්ලුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ළපටි පතෝල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 06 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • පොල් ටිකක්
 • ගම්මිරිස් ඇට තේ හැඳි භාගයක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • ලුණු වතුර

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ගම්මිරිස්, අමු
Read the rest

Tue, 28 Jul 2020

කිරි අල මැල්ලුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කිරි අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩියක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • පොල් සෑහෙන පමණ
 • අබ
 • ලුණු
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කහ
 • වියළි මිරිස් කැබලි

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කිරි අල සුද්ද කර ලුණු හා කහ දමා තම්බා
Read the rest

Wed, 4 Mar 2020

රාබු කොළ මැල්ලුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • රාබු කොළ ග්‍රෑම් 250 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 10 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • කරපිංචා
 • කහ
 • දෙහි
 • ලුණු
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • රාබු කොළ සෝදා සිහින්ව කපා ගන්න.ලුණු හා කහ මිශ්‍ර වතුරට දමා මිරිකා ගන්න.තෙල්
Read the rest

Wed, 26 Feb 2020

තිබ්බටු මැල්ලුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තිබ්බටු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ගා ගත් පොල් ග්‍රෑම් 60 ක්
 • සිහින්ව කපා ගත් අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • ගම්මිරිස් ඇට 07 ක් 08 ක්
 • අබ ටිකක්
 • ලූණු ග්‍රෑම් 20 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 03 ක්
 • තෙල් මේස
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

බණ්ඩක්කා වලින් රසවත් මැල්ලුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බණ්ඩක්කා ග්‍රෑම් 250 ක්
 • රතු ලූණූ ගෙඩි 03 ක් 04 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • අබ ස්වල්පයක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්
 • ගම්මිරිස් ඇට කීපයක්
 • පොල් මිටක්
 • කරපිංචා
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

බණ්ඩක්කා කරල් කුඩා … Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!