පොල් මැල්ලුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සිහින්ව ගා ගත් පොල් ගෙඩියක්
 • සිහින්ව ලියූ රතු ලූණු ගෙඩි කීපයක්
 • ඉදුණු අමු මිරිස් ගෙඩි කීපයක්
 • කරපිංචා ඉත්තක්
 • උලුහාල් ස්වල්පයක්
 • කුරුඳුපොතු ස්වල්පයක්
 • ගොරක කැබලි 02ක්
 • අබ ඇට ටිකක්
 • කහ කුඩු ටිකක්
 • තුනපහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කරවිල මැල්ලුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කරවිල කරල් 06ක්
 • ලියාගත් රතු ලූණු මේස හැන්දක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03ක්
 • උම්බලකඩ ස්වල්පයක්
 • පොල් අවශ්‍ය පමණ
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • තුනපහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • කරවිල සිහින්ව කපා ලුණු වතුර ටිකකට දමා පොඩි කර
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කංකුං මැල්ලුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සිහින්ව ලියාගත් කංකුං මිටියක්
 • සිහින් කැපූ සුදුලූණු බික් 03ක් 04ක්
 • බී ලූණු ගෙඩියක්
 • පොල් කෝප්ප භාගයක්
 • දෙහි ගෙඩියක ඇඹුල්
 • තලාගත් අමු මිරිස් කරල් 05ක්
 • අබ ඇට ස්වල්පයක්
 • තෙල් මේස හැන්දක්
 • පමණට ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කංකුං
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

තෙම්පරාදු කරගත් ගෝවා මැල්ලුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ගෝවා ගෙඩියක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි හතරක්
 • අමු මිරිස් කරලක්
 • කරපිංචා
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • අබ ඇට ස්වල්පයක්
 • තෙල් මේස හැදි 02 ක්
 • ගා ගත් පොල් මිටක්
 • සුදුලූණු බික් දෙක තුනක්
 • ගම්මිරිස් ඇට පහක්

 

සාදන … Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

පතෝල වලින් රසවත් මැල්ලුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පතෝල කරලක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි හතක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • කරපිංචා
 • අබ ඇට ටිකක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • ගාගත් පොල් ටිකක්

සාදන ක්‍රමය –

 • පතෝල කරලේ පොත්ත සූරා සෝදා දෙකට පලා ඇට ඉවත් කර ගන්න. එය
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!