ගරම් මසාලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සූදුරු ග්‍රෑම් 125 ක්
 • කොත්තමල්ලි ග්‍රෑම් 25 ක්
 • කුරුඳු පොතු 02 ක්
 • කරදමුංගු, කරාබුනැටි 07 බැගින්
 • වසාවාසි කෑලි 02 ක්
 • පෙති කපාගත් සාදික්කා ගෙඩියේ මදය
 • ගම්මිරිස් මේස හැඳි එකහමාරක්
 • අබ තේ හැඳි භාගයක්

 

සාදන ක්‍රමය –… Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

අමු තුනපහ කුඩු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කොත්තමල්ලි ග්‍රෑම් 500 ක්
 • මාදුරු ග්‍රෑම් 125 ක්
 • සූදුරු ග්‍රෑම් 150 ක්
 • උලුහාල් ග්‍රෑම් 10 ක්
 • කරදමුංගු හා කරාබුනැටි ග්‍රෑම් 02 බැගින්
 • කරපිංචා කොළ ඉති 10 ක්

 

 

සාදන ක්‍රමය –

 • සියල්ල සෝදා වේලා ගන්න. භාජනයක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

සුවඳ කුඩු මිශ්‍රණය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කරදමුංගු
 • කරාබුනැටි
 • සාදික්කා
 • කුරුඳු
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • සේර
 • උලුහාල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • මේ සියල්ල සෝදා වෙන වෙනම වේලා ගන්න.වෙන වෙනම කබලක බැද බ්ලෙන්ඩරයකට දමා කුඩුකර ගන්න.
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මස් සඳහා මිශ්‍රණය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වියළි මිරිස් කරල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • සූදුරු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • මාදුරු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • කොත්තමල්ලි ග්‍රෑම් 50 ක්
 • කහ කෑලි ටිකක්
 • කරදමුංගු, කරාබුනැටි 05 ක් 06 ක්
 • කුරුඳුපොතු 03 ක්
 • සෝදා වේලා ගත් කරපිංචා

 

සාදන ක්‍රමය … Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මාළු සඳහා කරි පේස්ට්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වියළි මිරිස් කරල් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • සූදුරු ටිකක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • කරපිංචා
 • වියළි ගොරකා බික් 03 ක් 04 ක්
 • ලුණු කැට තේ හැන්ඳක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • වියළි මිරිස් නැටි කඩා සෝදා වේලා ගන්න.ගොරකා සෝදා වේලා ගන්න.හොඳින් වේලුනු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!