කිරි කොස් ව්‍යාංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පැසුණු කොස් මදුලු 25 ක්
 • ලියාගත් රතු ලූණු ගෙඩි 25 ක්
 • ලියාගත් අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • තුනපහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • දියකිරි කෝප්ප භාගයක්
 • මිටිකිරි කෝප්ප කාලක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳු පොත්තක්
Read the rest

Mon, 24 Feb 2020

බිත්තර ව්‍යාංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බිත්තර 05 ක්
 • තක්කාලි ගෙඩි 02 ක්
 • ලොකු ලූණු ගෙඩියක්
 • රම්පෙ
 • සුදු ලූණු බික් 03 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • කරපිංචා
 • කහ
 • තුනපහ කුඩු
 • මිරිස් කුඩු
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • අබ ඇට ටිකක්
 • පොල්කිරි ටිකක්
 • තෙල්
 • ලුණු

 … Read the rest

Mon, 24 Feb 2020

කරවිල ගෙඩි පිටින් ව්‍යාංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පොඩි කරවිල ගෙඩි කීපයක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • උම්බලකඩ කුඩු
 • සිහින්ව ලියාගත් අමු මිරිස් කරල් 04 ක්
 • බී ලූණූ ගෙඩියක්
 • මිරිස් කුඩු
 • අමු තුනපහ කුඩු
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කහ කුඩු
 • පොල්කිරි
 • ලුණු
 • තෙල්

 

 

සාදන ක්‍රමය –… Read the rest

Fri, 21 Feb 2020

මෑ කරල් ව්‍යාංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මෑ කරල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • පොඩියට කැපූ තක්කාලි ගෙඩියක්
 • කපාගත් ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්
 • සීනි තේ හැන්ඳක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • තෙල්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –… Read the rest

Fri, 21 Feb 2020

වම්බටු මෝජු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වම්බටු කිලෝ 03 ක් (සිහින්ව කපා කහ අතඟා ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න)

මෝජු මිශ්‍රණය –

 • මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අඹ චට්නි බෝතලයක්
 • අබ ග්‍රෑම් 100 ක්
 • විනාකිරි මේස හැඳි 04 ක්
 • සීනි මේස හැන්ඳක්
 • අඹරාගත් ඉඟුරු,
Read the rest

Thu, 6 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!