අල, කජු හා ග්‍රීන් පීස් කරිය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අල ග්‍රෑම් 300 ක්
 • අමු කජු ග්‍රෑම් 300 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 05 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • ග්‍රීන් පීස් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 03 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කැකිරි වලින් කළු පොල් මාළුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කැකිරි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බැදපු තුනපහ කුඩු මේස හැන්දක්
 • මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක්
 • කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්
 • කහ කුඩු
 • කරදමුංගු, කරාබුනැටි ස්වල්පයක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • ලූණු ටිකක්
 • අමු ඉඟුරු කෑල්ලක්
 • තෙල්
 • ලුණු

කළු පොල් සාදා ගැනීම … Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

නෙළුම් අල ව්‍යංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • නෙළුම් අල ග්‍රෑම් 250 යි
 • උම්බලකඩ ග්‍රෑම් 50 යි
 • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 යි
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 100 යි
 • කල්කිරි බෝතලයක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 යි
 • කරපිංචා
 • රම්පෙ
 • ඉඟුරු ස්වල්පයක්
 • සුදුලූණු අවශ්‍ය පමණ
 • කුරුඳු පොතු අවශ්‍ය පමණ
 • කහකුඩු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

බටු මෝජු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බටු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • රතු ලූණූ ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • වියළි මිරිස් කරල් 05 ක්
 • හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • ඉඟුරු පෙත්තක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • අබ මේස හැඳි 02 ක්
 • සීනි මේස
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

හාල්මැස්සන් හා දෙල්පොතු බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • දෙල්පොතු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • ලූණූ ග්‍රෑම් 20 ක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • වියළි හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු

 … Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!