කෙසෙල්මුව සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කෙසෙල් මුවක්
 • රටලූණු ගෙඩියක්
 • අමුමිරිස් කරල් 02 ක්
 • උම්බලකඩ කුඩු මේස හැන්ඳක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
 • අබ කුඩු ස්වල්පයක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කෙසෙල් මුව සිහින්ව කපාගෙන කහට පිපීම වැළැක්වීමට වතුරට දෙහි ස්වල්පයක් එකතු කර
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

පතෝල සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මදය සූරා සිහින්ව කපා ගත් ලපටි පතෝල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • සිහින්ව කපා ගත් රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • සිහින්ව කපා ගත් අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • පොල් ටිකක්
 • හෙදි ගෙඩියක යුෂ
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • ලුණු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කොහිල දළු සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කොහිල දළු
 • රතු ලූණු
 • මාලු මිරිස්
 • උම්බලකඩ කුඩු අවශ්‍ය පමණ
 • ලුණු සහ දෙහි ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කොහිල දළු සුද්ද කර සෝදා දිය බේරාගෙන සිහින්ව ලියා ගන්න.ලියා ගත් පසු හැඳි මිටකින් කූරු ගාමින් එහි ඇති නූල්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මිංචි සම්බෝලය

අවශ්‍ය දුව්‍ය –

 • මිංචි කොළ ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු ඉඟුරු ටිකක්
 • සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
 • පොල් ග්‍රෑම් 100 ක් පමණ

සාදන ක්‍රමය –

 • මිංචි කොළ හීනියට අඹරන්න.අමු ඉඟුරුත් සුදු ලූණුත් සිහින්ව අඹරා ගන්න.එයටම ලුණු හා ගම්මිරිස්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

පුළුස්සා ගත් මාළු සලාද

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සාලයෝ ග්‍රෑම් 500 ක්
 • ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්
 • ලූණු ග්‍රෑම් 150 ක්
 • අමුමිරිස් කරල් 03 ක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 03 ක්
 • සලාද කොළ ග්‍රෑම් 100 ක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • මාළු
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!