කුම්බලා ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කුම්බලාවන් ග්‍රෑම් 500 ක්
 • ගම්මිරිස් තේ හැන්ඳක්
 • රට ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 05 ක්
 • අඹරාගත් අබ මේස හැන්ඳක්
 • තක්කාලි ගෙඩි 02 ක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • විනාකිරි මේස හැඳි භාගයක්
 • තෙල් මේස හැඳි 02 ක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

කුකුල් මස් ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කටු ඉවත් කරගත් කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • කැරට් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • අල ග්‍රෑම් 50 ක්
 • බිම්මල් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ලූණූ ග්‍රෑම් 50 ක්
 • පිටි ග්‍රෑම් 25 ක්
 • බටර් ග්‍රෑම් 12 ක්
 • සුදු ලූණූ ග්‍රෑම් 15 ක්
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

මාළු ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • මාළු කැබලි ග්‍රෑම් 200 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • පොඩි ඉඟුරු පෙත්තක්
 • පොඩි බී ලූණු ගෙඩියක්
 • මාළු මිරිස් කරලක්
 • විනාකිරි ස්වල්පයක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • කරපිංචා
 • තෙල් ස්වල්පයක්
 • මිටි කිරි ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • සෝදා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!