දිවුල් සෝස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • දිවුල් ගෙඩි 02 ක්
 • සීනි මේස හැඳි 02 ක්
 • යන්තමින් තලාගත් ගම්මිරිස් ඇට තේ හැන්ඳක්
 • සිහින්ව කපා බැදගත් කරපිංචා මේස හැඳි 02 ක්
 • කෑලි මිරිස් තේ හැන්ඳක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • දිවුල් ටික දෙතුන් වරක් පොඩි
Read the rest

Wed, 5 Feb 2020

තක්කාලි සෝස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • සිහින්ව ලියාගත් ඉඟුරු පෙත්තක්
 • ලියාගත් සුදු ලූණූ බික් 02 ක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකහමාරක්
 • සීනි මේස හැඳි 05 ක්
 • කෝන් පිටි මේස හැන්ඳක්
 • විනාකිරි මේස හැඳ 04 ක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය … Read the rest

Wed, 5 Feb 2020

සියඹලා සෝස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සියඹලා ග්‍රෑම් 125 ක්
 • කපාගත් සුදු ලූණූ තේ හැඳි භාගයක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්
 • සීනි මේස හැන්ඳක්
 • අමු ඉඟුරු තේ හැඳි කාලක්
 • ගම්මිරිස් කෑලි තේ හැඳි කාලක්
 • තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • ලූණූ ග්‍රෑම් 15 ක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
Read the rest

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!